ΟΠΕΚΑ: Στρατηγικής σημασίας η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του ΙΝ- ΕΣΑμεΑ με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία

ΟΠΕΚΑ: Στρατηγικής σημασίας η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του ΙΝ- ΕΣΑμεΑ με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία

ΟΠΕΚΑ: Στρατηγικής σημασίας η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΟΠΕΚΑ και του ΙΝ- ΕΣΑμεΑ με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΑ για την υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΟΠΕΚΑ και ΙΝ-ΕΣΑμεΑ (Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις):

Ο ΟΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψιν την κυρωθείσα από την ελληνική Βουλή με το ν.4074/2012 Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ελληνικού Συντάγματος, το Εθνικό Σχέδιο δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, το άρθρο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 και αναγνωρίζοντας παράλληλα τα εμπόδια των πολιτών με αναπηρία όσον αφορά στην άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Η υπογραφείσα Συμφωνία έχει από κοινού στόχο:

α) Τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στις πολιτικές, δράσεις, μέτρα και προγράμματα του ΟΠΕΚΑ.

β) Τη βελτίωση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στις υποδομές του ΟΠΕΚΑ.

γ) Την υλοποίηση δράσεων προβολής του έργου του ΟΠΕΚΑ σχετικά με θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία.

δ) Τη συνεργασία στη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την αναπηρία.

Οι ανωτέρω στόχοι της Συμφωνίας Συνεργασίας δύνανται να υλοποιηθούν:

α) Μέσω της εκπαίδευσης των στελεχών του ΟΠΕΚΑ που ασχολούνται με την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία.

β) Μέσω της αξιολόγησης των υφιστάμενων φυσικών και ηλεκτρονικών υποδομών του ΟΠΕΚΑ.

γ) Μέσω του σχεδιασμού δράσεων για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο ενημερωτικό υλικό του ΟΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των επιμέρους κατηγοριών αναπηρίας.

δ) Μέσω της εκπόνησης οδηγών για την απονομή των παροχών και με τη διοργάνωση περιφερειακών ημερίδων για την ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία και των φορέων τους αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ε) Μέσω της συνεργασίας του ΟΠΕΚΑ με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με βάση τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Η διοικητής του ΟΠΕΚΑ κ. Ξένια Παπασταύρου δήλωσε για την υπογραφή της Μνημονίου Συνεργασίας:

«Ο ΟΠΕΚΑ, ως φορέας χορήγησης, μεταξύ άλλων, προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων επιζητά τη διαρκή βελτίωση της ισότιμης και ανεμπόδιστης πρόσβασης και πληροφόρησης των πολιτών για τα δικαιώματά τους, επιδιώκοντας, κατά το δυνατόν, το υπέρτατο αγαθό της κοινωνικής δικαιοσύνης.  Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη δέσμευση του Οργανισμού στην ενεργό δράση για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία στις υποδομές και τα προγράμματα του, θέτοντας παράλληλα κι ένα πλαίσιο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ κ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε για τη Συμφωνία Συνεργασίας:

«Το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ και η ΕΣΑμεΑ θεωρούν ότι η υπογραφή του παρόντος μνημονίου έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία δεδομένου ότι ο ΟΠΕΚΑ είναι κομβικός Οργανισμός για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Προσβλέπουμε και θα εργαστούμε για την απρόσκοπτη υλοποίησή του».