Ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά

Ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά

Ημερίδα της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης και Διαλόγου για Θέματα Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής για τους Ρομά», στο πλαίσιο του έργου του  ευρωπαϊκού προγράμματος ROMA PLATFORM 2020  που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

Στόχος ήταν αφενός η διάχυση ενημέρωσης ως προς τις πολιτικές και τις δράσεις για τους Ρομά που υλοποιούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αφετέρου η ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων Ρομά, η ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και η ανταλλαγή απόψεων και επιτυχημένων πρακτικών ένταξης μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.              

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας ως Εθνικού Σημείου Επαφής της ΕΕ για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και το έργο «Roma Platform 2020» καθώς και το νέο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ένταξη, την Ισότητα και τη Συμμετοχή των Ρομά 2020-2030. Παρουσιάστηκε επίσης  η νέα Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030 καθώς και τα βασικά στάδια, ενέργειες και προκλήσεις κατά την πορεία υλοποίησης.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της καταγραφής οικισμών/πληθυσμού Ρομά σε εθνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκε Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς της τελευταίας έρευνας που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) για το επίπεδο κοινωνικής ένταξης των Ρομά στην Ελλάδα.

Επίσης, έγινε παρουσίαση των εργαλείων εφαρμογής πολιτικών, μέσω εξατομικευμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, όπως τα Τοπικά Σχέδιο Δράσης και το σύστημα δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης της νέας Εθνικής Στρατηγικής ως εργαλείο αποτίμησης και ανατροφοδότησης των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.

Έμφαση δόθηκε στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού και επισημάνθηκε η ανάγκη ενεργοποίησης των Δήμων, αλλά και των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων για την Κοινωνική Ένταξη. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών Ρομά ηλικίας 20-44 ετών, καθώς και οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και τη μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους.

Παρουσιάστηκαν τέλος ποικίλα εργαλεία και καινοτόμες παρεμβάσεις που υλοποιούν φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με έμφαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, την απασχόληση και την ενδυνάμωση. Τέλος, αναδείχθηκαν οι επιθυμητές πρακτικές διαβούλευσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ο ρόλος των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων Ρομά, κυρίως των παιδιών, των νέων και των γυναικών.

Στην ημερίδα  χαιρετισμό  απηύθυναν ο  Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γεώργιος Σταμάτης, η Γενική Γραμματέας Ενίσχυσης της Απασχόλησης κ. Ελένη Γιώτη,  η Γενική Γραμματέας  Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κ. Καλυψώ Γούλα,  ο επικεφαλής της αρμόδιας Μονάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ (EU DG EMPL) κ. Patrick Paquet, η επικεφαλής του τμήματος Ρομά και Ταξιδευτών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Ελένη Τσετσέκου, η κ. Lavinia Banu στέλεχος Τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιου για θέματα Ρομά (EU DG JUST), ο  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» κ. Βασίλης Πάντζος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης.

Συμμετείχαν στην εκδήλωση εκπρόσωποι συναρμόδιων φορέων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, εκπρόσωποι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στελέχη παραρτημάτων Ρομά των Δήμων και διαμεσολαβητές Ρομά, καθώς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών και οργανώσεων Ρομά που δραστηριοποιούνται σε θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά σε όλη την Ελλάδα.