Η σημασία της  ΕΚΕ όσον αφορά στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG) στους συλλόγους ασθενών

Η σημασία της  ΕΚΕ όσον αφορά στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG) στους συλλόγους ασθενών

Η σημασία της  ΕΚΕ όσον αφορά στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση (ESG) στους συλλόγους ασθενών

Σύμφωνα με δυο διαδικτυακές έρευνες σε σύλλογους  ασθενών για την σημασία της ΕΚΕ όσον αφορά στο περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση,  οι οποίες  διεξήχθησαν από το Patient View μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου 2021 και 2020 , στις οποίες συμμετείχε και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ,το 55% των συλλόγων ασθενών που απάντησαν το 2021 δήλωσαν ότι «δεν γνώριζαν» για τις προαναφερόμενες ενέργειες  των φαρμακευτικών εταιρειών (μείωση στο 61% σε σχέση με το 2020).

Παρόλο που οι όροι «περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση» απέχουν πολύ από το να είναι καθολικά ενσωματωμένοι στην εμπειρία των ασθενών ή στην κουλτούρα της υγειονομικής περίθαλψης, η αναγνώριση του σκοπού και του ορισμού  αυξάνεται αργά μεταξύ των συλλόγων  ασθενών.

Πολλοί από αυτούς τους  συλλόγους ασθενών πιστεύουν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα για να κοινοποιήσουν τις στρατηγικές ΕΚΕ στους συλλόγους. Μόνο μερικά από τα εκατοντάδες σχόλια που έλαβε το Patient View από τους συμμετέχοντες συλλόγους, περιγράφουν τις δραστηριότητες ΕΚΕ των φαρμακευτικών εταιρειών επί του παρόντος σχετικές με τους ασθενείς και περισσότερο ωε έναν τρόπο για τον κλάδο να προσελκύσει  «ηθικές» επενδύσεις.

Κοιτάζοντας στο μέλλον, πολλοί σύλλογοι  ασθενών θα ήθελαν οι φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκουν τις κοινότητες ασθενών στον καθορισμό των μέτρων ΕΚΕ που σχετίζονται με τον ασθενή. Ένας σημαντικός αριθμός (140) συλλόγων ασθενών προσέφεραν τα δικά τους κριτήρια για τους στόχους ΕΚΕ της φαρμακευτικής αγοράς.

Άλλοι σύλλογοι ασθενών, που συμμετείχαν στις έρευνες, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα της ΕΚΕ να υποστηρίξει τις προσπάθειες των εταιρειών για τη δημιουργία πιο ασθενοκεντρικών μετρήσεων της απόδοσης της εταιρείας. Μια τέτοια προσέγγιση με επίκεντρο τον ασθενή

θα μπορούσε να τονώσει την εταιρική φήμη μιας εταιρείας – και ίσως ακόμη και να ενθαρρύνει περισσότερη ανάπτυξη, αναφέρουν οι σύλλογοι ασθενών.

Στους  σύλλογοι τέθηκαν δύο βασικές ερωτήσεις σχετικά με την απόδοση μεμονωμένων φαρμακευτικών εταιρειών της ΕΚΕ:

1.) «Εάν σας ζητηθεί να  επιλέξετε τις  τρεις καλύτερες  εταιρείες το 2021 στην υιοθέτηση  ενεργειών ΕΚΕ για το περιβάλλον, την κοινωνία ήκαι την διακυβέρνηση (ESG), ποιες θα επιλέγατε?»

2.) «Εάν σας ζητηθεί να  επιλέξετε τις  τρεις καλύτερες  εταιρείες το 2021 στο να κοινοποιούν τις επιδόσεις τους όσον αφορά στις ενέργειες ΕΚΕ  για το περιβάλλον, την κοινωνία ήκαι την διακυβέρνηση, ποιες θα επιλέγατε;»

Οι πέντε φαρμακευτικές εταιρείες που κατατάσσονται στην κορυφή το 2021 (και το 2020), από την οπτική γωνία των συλλόγων ασθενών που είναι εξοικειωμένοι με την εταιρεία*

As assessed by respondent patient groups familiar with the company  Adoption of ESG  Communication of ESGOverall ranking 2021 N = 629Overall ranking 2020 N = 511  Difference
Roche (Genentech/Chugai)1st1st1st2nd+1
Pfizer2nd3rd= 2nd3rd+1
ViiV Healthcare3rd2nd= 2nd1st-1
Gilead Sciences4th4th4th4th0
Horizon Therapeutics5th5th5th6th+1

Οι πέντε φαρμακευτικές εταιρείες που κατατάσσονται στην κορυφή το 2021 (και το 2020), από την οπτική γωνία των συλλόγων ασθενών που συνεργάζονται με  την εταιρεία*

As assessed by respondent patient groups that work with the company  Adoption of ESG  Communication of ESGOverall ranking 2021 N = 620Overall ranking 2020 N = 511  Difference
ViiV Healthcare1st1st1st1st0
Roche (Genentech/Chugai)3rd2nd= 2nd2nd0
Pfizer2nd3rd= 2nd6th+4
Gilead Sciences4th4th4th4th0
Lundbeck6th5th5th14th+9