Ανίχνευση κολιφάγων ιών σε συμφωνία με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για πόσιμα ύδατα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ανίχνευση κολιφάγων ιών σε συμφωνία με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για πόσιμα ύδατα για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ανίχνευση κολιφάγων ιών σε συμφωνία με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για πόσιμα ύδατα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η νεοφυής εταιρεία Βιοτεχνολογίας DNA SEQUENCE, ανακοινώνει καινοτόμο πιλοτική εφαρμογή ελέγχου Βιοπαρακολούθησης υδάτων με χρήση τεχνολογιών αλληλούχησης νέας γενιάς, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την Βιοπαρακολούθηση μη επεξεργασμένων υδάτων, με ιδιαίτερη εστίαση στην ανίχνευση σωματικών κολιφάγων ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών που δύναται να εμφανιστούν σε επιφανειακά ύδατα.

Το καινοτόμο πιλοτικό έργο ευθυγραμμίζεται με τις νέες απαιτήσεις για την ασφάλεια υδάτων όπως ορίζονται από την αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ (ΕΕ 2020/2184) για το πόσιμο νερό.