Ανάγκη ενίσχυσης της υγείας και ασφάλειας στην τηλεργασία

Ανάγκη ενίσχυσης της υγείας και ασφάλειας στην τηλεργασία

Ανάγκη ενίσχυσης της υγείας και ασφάλειας στην τηλεργασία

Μετά την πανδημία COVID-19, η τηλεργασία έχει εξελιχθεί σε διαδεδομένη μέθοδο εργασίας. Ωστόσο, η έλλειψη σαφούς ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας κατά την τηλεργασία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ψυχοσωματική υγεία και ευημερία των εργαζομένων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MENTOR+ (Multidimensional and transversal well-being program for Tele-working), στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Prolepsis, σχεδιάστηκε με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενισχύσει τη γνώση των εργαζομένων για τις συνθήκες που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια κατά την τηλεργασία, σε ψυχολογικό, σωματικό και διατροφικό επίπεδο.

Πρόσφατη έρευνα του προγράμματος MENTOR+, στην οποία συμμετείχαν μέσω ερωτηματολογίων τηλεργαζόμενοι από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία), αναδεικνύει σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κατά την τηλεργασία. Οι κίνδυνοι για την υγεία από την κακή στάση σώματος και η απουσία εργονομικών κανόνων, η παράταση της εργάσιμης μέρας, η έλλειψη εκπαίδευσης των επικεφαλής σε θέματα υγείας και ασφάλειας, και η ανάγκη ενημέρωσης σε θέματα υγιεινής διατροφής αποτελούν μερικά από τα βασικότερα ζητήματα που ανέδειξαν οι εργαζόμενοι και τα οποία επηρεάζουν τη σωματική και την ψυχική τους υγεία. Όσον αφορά στους παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου, το άγχος λόγω πίεσης χρόνου αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο που επισημάνθηκε και στις τέσσερις χώρες.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης που πραγματοποιήθηκαν και στις τέσσερις χώρες, συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα πρωτόκολλο που να καθορίζει ακριβείς κανόνες κατά την τηλεργασία. Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η πρόληψη των παραπάνω προβλημάτων και να προάγεται η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις εστιάζουν στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, στην πρόσβαση σε συνεδρίες φυσικοθεραπείας, στη σωστή διατροφή και στην καθιέρωση σαφών ορίων μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στο πλαίσιο του προγράμματος MENTOR+, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει σωματικές και πνευματικές ασκήσεις, συμβουλές σχετικά με τη διατροφή, μαζί με ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα σχετίζεται με την ευεξία σε περιβάλλον τηλεργασίας. Η ευρεία χρήση του προγράμματος θα γίνει μέσω της εφαρμογής MENTOR+ app, η οποία θα συνδράμει στην περαιτέρω διάχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα συμβάλλει στην προώθηση της ευημερίας ολοένα και περισσότερων ατόμων που απασχολούνται με τηλεργασία.

Το MENTOR+ είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα (01/11/2022 – 31/10/2024), χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από 3 ευρωπαϊκές χώρες: Social IT Software & Consulting SRL (συντονιστής του έργου, Ιταλία), Ινστιτούτο Prolepsis (Ελλάδα) Am.ic.a Società Cooperativa Sociale, (Ιταλία) και University of Valencia Polibienestar (Ισπανία).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε τον ιστότοπο MENTOR+ στη διεύθυνση https://mentorplusproject.eu/ ή ακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/mentoreuproject