Ε.Σ.Α.μεΑ.: Τηλεδιάσκεψη για τα θέματα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ με την υφυπουργό Δ. Μιχαηλίδου

Τηλεδιάσκεψη με την υφυπουργό Εργασίας Δ. Μιχαηλίδου είχε χθες αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, αποτελούμενη από τον γεν. γραμματέα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Γ. Λυμβαίο, τον πρόεδρο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ Γ. Μοσχολιό και τα στελέχη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ευ. Καλλιμάνη και Δ. Λογαρά.

Στην τηλεδιάσκεψη η αντιπροσωπεία παρουσίασε τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί των Σχεδίων ΚΥΑ που αφορούν στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αγωνιστεί σκληρά τόσο για τη δημιουργία του θεσμού των ΚΔΑΠΑμεΑ όσο και για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της δριμείας οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία. Θέση της είναι πως τα ΚΔΑΠΑμεΑ συνιστούν έναν από τους πιο πρωτοποριακούς θεσμούς της χώρας, ειδικά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο οποίος συμβάλλει στην προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υπαγορεύει, καθώς και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών των ατόμων με αναπηρία με διττό τρόπο: α) απελευθερώνοντας από τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία μέλη τους που επιθυμούν να εργαστούν (εναρμόνιση οικογενειακής με επαγγελματική ζωή) και β) απαλλάσσοντας τα συγκεκριμένα νοικοκυριά από μια δυσβάσταχτη δαπάνη που θα απαιτούνταν για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τομέα.

Οι βασικοί στόχοι των προτάσεων, όπως παρουσιάστηκαν στην κ. Μιχαηλίδου και στους συνεργάτες της:

  • Διόρθωση της ορολογίας, στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση του εσφαλμένου ακρωνύμιου «ΚΔΑΠΑΜΕΑ», το οποίο παραπέμπει στην αναχρονιστική ορολογία «Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες», με το ακρωνύμιο «ΚΔΑΠΑμεΑ», το οποίο παραπέμπει στον συνταγματικά ορθό όρο «Άτομα με Αναπηρία/ιες».
  • Βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί αδιανόητη τη δημιουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ «δύο ταχυτήτων» -υφιστάμενων και νέων- ως προς την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεών τους. Επιδότηση των υφιστάμενων δημοτικών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα KΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ για την προσαρμογή των εγκαταστάσεών τους στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που θέτουν οι εν λόγω ΚΥΑ και εύλογος χρόνος συμμόρφωσης των υφιστάμενων υποδομών όλων των KΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ με τις απαιτήσεις αυτές, ώστε να μην παύσει η λειτουργία έστω και μιας τέτοιας δομής.
  • Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρία και της ένταξής τους στην κοινότητα. Ανήλικοι/ες και ενήλικοι/ες με αναπηρία που διαβιούν είτε σε δομές κλειστής περίθαλψης είτε σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) πρέπει να έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΚΔΑΠΑμεΑ, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη περισσότερο την εθνική προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης.
  • Διαχωρισμός στα ΚΔΑΠΑμεΑ των παιδιών με αναπηρία από τους/τις ενήλικες με αναπηρία. Μια τέτοια πρόβλεψη βέβαια δεν πρέπει να οδηγήσει στον αποκλεισμό των ενηλικών με αναπηρία από τα ΚΔΑΠΑμεΑ διότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την περιθωριοποίησή τους δεδομένου ότι σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχουν άλλες δομές που να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.
  • Διασφάλιση ότι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων με αναπηρία, και οι ενήλικοι με αναπηρία ή οι δικαστικοί συμπαραστάτες τους, ανεξαρτήτως εργασιακής, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα ΚΔΑΠΑμεΑ. Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των θέσεων στα ΚΔΑΠΑμεΑ, η εργασιακή, οικονομική, κοινωνική κατάσταση πρέπει να συνιστά κριτήριο κατάταξης και όχι αποκλεισμού.
  • Διασφάλιση ότι όλες οι γνωματεύσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είναι σε ισχύ θα γίνονται δεκτές για την εγγραφή ανηλίκων και ενηλίκων με αναπηρία στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ.
  • Διασφάλιση της ανάπτυξης του συνόλου του νοητικού, μαθησιακού, συναισθηματικού και κοινωνικού δυναμικού των ανηλίκων και ενηλίκων ωφελούμενων με αναπηρία τόσο μέσω της πραγματοποίησης ομαδικών όσο και εξατομικευμένων προγραμμάτων/δραστηριοτήτων.
  • Συμπερίληψη της «αναπτυξιακής αναπηρίας» στην περίπτωση των ωφελούμενων των ΚΔΑΠΑμεΑ.
  • Διασφάλιση ότι αφενός το προσωπικό των ΚΔΑΠΑμεΑ διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, με σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα που παρέχουν οι τίτλοι σπουδών τους, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, αφετέρου επιμορφώνεται τακτικά σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητης διαβίωσης κ.λπ.
  • Στην περίπτωση των ανηλίκων και ενηλίκων με οπτική αναπηρία, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ οφείλουν να διαθέτουν Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) .

Η κ. Μιχαηλίδου και οι συνεργάτες της διαβεβαίωσαν τους εκπροσώπους ότι βλέπουν θετικά τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για βελτιώσεις των δυο ΚΥΑ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της αντιπροσωπείας τόνισαν ότι αναμένουν τη συμπερίληψή τους στις υπό έκδοση σχετικές ΚΥΑ. Συμφωνήθηκε η διαβούλευση να συνεχιστεί.