Ζήτημα υψίστης σημασίας η διάχυση των εμβολίων κατά του COVID 19 παντού!

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παραβίαση του νόμου για τις προσλήψεις των ατόμων με αναπηρία!

Επιστολή καταγγελίας στο υπουργείο Μεταφορών απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, λόγω
της απαράδεκτης παραβίασης του άρθρου 25 του ν. 4440/2016 η οποία αφορά
σε προσλήψεις ατόμων με αναπηρία μέσω ΑΣΕΠ, στην προκήρυξη 1/2020.

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση εκατόν ογδόντα έξι
(186) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.),
δεν συμπεριλαμβάνεται η ποσόστωση του άρθρου 25 του ν. 4440/2016, που
αφορά στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, ενώ έχουν προβλεφθεί θέσεις για
τις κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των ατόμων που έχουν
τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με αναπηρία ή τέκνων ατόμων με αναπηρία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και
κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη
νομοθεσία της χώρας μας.

Απαίτηση της ΕΣΑμεΑ  είναι η μη δημοσίευση καμίας νέας προκήρυξης, η
οποία να παραβιάζει το άρθρο 25 του ν. 4440/2016, το οποίο αφορά σε
προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και μελών των οικογενειών τους μέσω ΑΣΕΠ,
ώστε να σταματήσουν να θίγονται  κεκτημένα δικαιώματά τους.