Εκπτώσεις

Εκπτώσεις

Σύμφωνα με το Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173/08.08.2013), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4933/2022 (ΦΕΚ Α’ 99/20.5.2022), και το Ν. 5039/2023 επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
Α) Τακτικές εκπτώσεις:

 • Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
 • Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:

 • Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και
 • Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου

Γ) Οι θερινές εκπτώσεις για το 2024, θα διαρκέσουν από 8 Ιουλίου 2024 έως 31 Αυγούστου 2024
Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουμε:

 • Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται, μετά από γνώμη των εμπορικών συλλόγων και των επαγγελματικών οργανώσεων της Περιφερειακής Ενότητας και δημοσιεύεται, έως την 1η Δεκεμβρίου του έτους, που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.
 • Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι διαρκούν συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως και περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο Κυριακές. Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι δεν εφαρμόζονται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
 • Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων, ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, πραγματοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης. Κατά τη διενέργεια των προσφορών, θα πρέπει να αναγράφονται, ευκρινώς, στα σημεία, όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης, ανά προϊόν (βάρος, όγκος, τεμάχιο κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα. Ως είδος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος, που πωλείται στην επιχείρηση.
 • Σε κάθε ανακοίνωση, περί μείωσης τιμής, υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή, που εφάρμοζε ο έμπορος, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται:
  • η χαμηλότερη τιμή, που εφάρμοσε ο έμπορος, κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερου των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Όταν το προϊόν κυκλοφορεί, στην αγορά, για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, η χαμηλότερη τιμή, που εφάρμοσε ο έμπορος, κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί, στην αγορά.
  • Όταν η τιμή μειώνεται, προοδευτικά, κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, νοείται ως προγενέστερη τιμή, αυτή που ίσχυε πριν την πρώτη μείωση.
 • Με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από γνώμη των δήμων, των εμπορικών και επαγγελματικών οργανώσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δύναται να ορίζεται μία περίοδος προσφορών, ανά δύο (2) έτη, με μέγιστη χρονική διάρκεια έναν (1) μήνα, κατά την οποία επιτρέπεται η προσφορά του συνόλου των ειδών, που διαθέτει κάθε κατάστημα.
 • Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
 • Εάν η μείωση της τιμής ισχύει μόνο για καταναλωτές, που διαθέτουν κάρτα πιστότητας του καταστήματος, τότε, θα πρέπει να αναγράφεται, καθαρά, στην επικοινωνία μείωσης της τιμής, ότι αυτή ισχύει, μόνο σε συνδυασμό με τη χρήση της κάρτας.
 • Εάν η μείωση της τιμής, αφορά μια ειδική ομάδα καταναλωτών, αυτό πρέπει να αναγράφεται, καθαρά, δίπλα στην τιμή του προϊόντος.
 • Εάν η μειωμένη τιμή ισχύει, για, συγκεκριμένο τύπο προϊόντος (π.χ. συγκεκριμένο χρώμα, μέγεθος κ.λπ.), θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά ότι: «είναι διαθέσιμο σε άλλα χρώματα/μεγέθη, σε αυξημένη τιμή».
 • Όταν διαφημίζεται μια, ενιαία έκπτωση (π.χ. μισή τιμή, -50% κ.λπ.), τα αντικείμενα, που εξαιρούνται, από αυτά τα ποσοστά, πρέπει να αναγράφονται, σαφώς, στη διαφήμιση.
 • Εάν η συσκευασία φέρει μείωση τιμής, αυτή πρέπει να αποτυπώνεται, σε αντίστοιχη ένδειξη, πάνω σε πινακίδα.
 • Για τα εποχιακά προϊόντα δεν νοείται σύγκριση, με τις τιμές, που έχουν, όταν είναι εκτός εποχής.
 • Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται, στην αλήθεια και να είναι ακριβής.
 • Οι υπεύθυνοι των σημείων πώλησης, σε περίπτωση ελέγχου, πρέπει να είναι, σε θέση, να αποδείξουν ότι η παλιά τιμή πώλησης, που αναγράφεται, στην πινακίδα, ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα.
 • Χαρακτηρίζονται, ως καταστήματα STOCK ή outlet, τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων εκείνων, που ανήκουν, στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Αποθέματα προηγούμενων σεζόν,
  • Αποθέματα παλιάς μόδας,
  • Αποθέματα καταργημένων, ή παλιών, ή μη εμπορεύσιμων εμπορικών κωδικών
  • Αποθέματα παλιών εμπορικών σειρών,
  • Παλιά αποθέματα,
  • Είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας
  • Είδη πλεονάζουσας παραγωγής,
  • Είδη που επιστράφησαν,
  • Αποθέματα, από ακύρωση παραγγελίας
  • Δείγματα,
  • Είδη, που ανήκουν, σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές
  • Μεταχειρισμένα και ελαττωματικά προϊόντα
 • Τα καταστήματα STOCK και OUTLET πρέπει να αναγράφουν, στις πινακίδες την παλιά τιμή πώλησης διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης. Συμπληρωματικά μπορεί να αναγράφεται, εντός του καταστήματος, ή σε κάθε άλλη επικοινωνία, με τον καταναλωτή, το ποσοστό μείωσης της τιμής.
 • Στις περιόδους εκπτώσεων, ή προσφορών, τα καταστήματα STOCK ή OUTLET πρέπει να αναγράφουν στις πινακίδες, όλες τις ενδιάμεσες τιμές, διαγραμμένες και με έντονη γραφή τη νέα μειωμένη τιμή του προϊόντος, Σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, με τον καταναλωτή, μπορούν να χρησιμοποιούν μόνον τις λέξεις «εκπτώσεις» και «προσφορές».
 • Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET πρέπει να αναφέρουν, στις πινακίδες τους και σε κάθε επικοινωνία, με τον καταναλωτή, μαζί με τον τιμή την κατηγορία που ανήκει το προϊόν (όπως αναφέρονταν παραπάνω). Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, πρέπει να σημειώνεται το ελάττωμα, κατά τρόπο σαφή, πάνω στο προϊόν.

Με βάση τον Νόμο 5111/2024, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των εξήντα (60) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών. Παράδειγμα: Αρχική τιμή στις 10 Ιουνίου (χωρίς διαγραφές/προσφορές κλπ.) 150 €. Η πραγματική προσφερόμενη τιμή 120 €. Την 11-7-2024 η προσφερόμενη τιμή είναι 115 €, επομένως η έκπτωση είναι (120-115=) 5 €.
•       Επιτρέπεται, συμπληρωματικά, και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.
•       Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να είναι ακριβής και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
•       Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και να γνωστοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης, ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη, με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. συμβουλεύει τους καταναλωτές:

 • Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ελάττωμα και αγοράστηκαν την περίοδο των εκπτώσεων. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί αλλαγή ελαττωματικού είδους, μόνο εάν το προϊόν είναι σε τιμή προσφοράς, εξαιτίας του συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή, πριν την αγορά, με ανάλογη πινακίδα.
 • Οι καταναλωτές δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε, από τις διαφημίσεις. Οι ωραιοποιημένες εικόνες των εμπορευμάτων μπορούν να μας εξαπατήσουν.
 • Θα αποβεί πολύ χρήσιμο, εάν, πριν τις εκπτώσεις, επισκεφθούμε την αγορά, για να δούμε τις τιμές, πριν την έκπτωση και να επισημάνουμε τα είδη, που ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, πριν και μετά την έκπτωση καθώς και τη βεβαιότητα ότι το ποσό που αναγράφεται, ως τιμή, πριν την έκπτωση, είναι πραγματικό.
 • Πριν ξεκινήσουμε, για ψώνια, πρέπει να προγραμματίσουμε τις αγορές μας, σύμφωνα με τις πραγματικές μας ανάγκες, για να μην πέσουμε θύματα της υπερκατανάλωσης. Όσο φθηνό και αν είναι κάτι, όταν δεν το χρειαζόμαστε, είναι περιττό και δεν έχουμε κανένα όφελος, από την αγορά του.
 • Πριν αγοράσουμε οτιδήποτε, πρέπει να κάνουμε έρευνα αγοράς, να συγκρίνουμε τιμές και ποιότητα προϊόντων, ώστε να επιλέξουμε, σωστά.
 • Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα: Τις ενδείξεις ενιαίας έκπτωσης, στις βιτρίνες των καταστημάτων. Τα ποσοστά της έκπτωσης αφορούν καθορισμένες κατηγορίες ομοίων προϊόντων και όχι όλο το εμπόρευμα του καταστήματος. Πολλές φορές, στις βιτρίνες, αναγράφονται υψηλά ποσοστά εκπτώσεων και χρησιμοποιούνται, σαν “κράχτες”. Όταν, όμως, μπαίνουμε, στο κατάστημα, αντιμετωπίζουμε διαφορετικά ποσοστά, συνήθως πολύ μικρότερα.
 • Αν αγοράζουμε προϊόντα, χρησιμοποιώντας κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική), πρέπει να προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια, για τους όρους, που διέπουν αυτή τη συναλλαγή.
 • Απαιτούμε απόδειξη πληρωμής, για κάθε αγορά μας. Μην ξεχνάμε ότι η απόδειξη είναι απαραίτητη, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, στο προϊόν, που αγοράσαμε.
 • Πρέπει να ελέγχουμε την ποιότητα και την προέλευση του είδους, που αγοράζουμε. Σύμφωνα με το ν. 2251/94 άρθρο 1, ο πωλητής οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία, σχετική με το προϊόν, που επιθυμούμε να αγοράσουμε.
 • Πρέπει να αποφεύγουμε το συνωστισμό και τις ώρες αιχμής. Ανάμεσα στον πολύ κόσμο, υπάρχουν και μερικοί, που σκοπεύουν να “ελαφρύνουν” το δικό μας πορτοφόλι.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για όλα τα είδη, που εκτίθενται, στις βιτρίνες των καταστημάτων, αναγράφεται, υποχρεωτικά, σε πινακίδα, η τιμή πώλησής τους. Εξαιρούνται, από αυτή την υποχρέωση, τα είδη, που η τιμή τους ξεπερνά τις 2.000 ευρώ ή τα είδη κοσμηματοπωλείου, που πωλούνται πάνω από 1.000 ευρώ. Δυστυχώς, αρκετοί επαγγελματίες δεν εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη.

Καλούμε τους καταναλωτές να αποφεύγουν να κάνουν τις αγορές τους, από καταστήματα, που δε σέβονται τα δικαιώματά μας, όπως αυτά αναλύονται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες, για καταγγελίες κάθε μορφής «πλασματικής» έκπτωσης ή τυχόν προβλημάτων, μετά τις αγορές σας, απευθυνθείτε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 – 14:30.